استارباکس | ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند

برند استارباکس یک استراتژی بین المللی سازی را توسعه داده تا از این طریق شرکت را قادر بهبازگشایی فروشگاه ها و ارائه حق امتیازهایی در کشورهای مختلف دنیا بکند. تحقیقات بازار دربطن بسیاری از استراتژی های ورود به بازاری است که استارباکس اتخاذ می کند. این مطلب بهبررسی چگونگی تقویت …

ادامه نوشته »